“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

बजार , पोखरी ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५(पन्ध्र) दिने सुचना

Supporting Documents: