“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

आ.ब २०७८/७९ बजेटको लागि राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।