“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

बजार र पोखरी ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ७ (सात) दिने सूचना