“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

नगरस्तरीय स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन ।