“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

सामुदायिक विद्यालयहरूको आ व २०७९/८० को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक छनोटको सूचना !