“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

संस्थागत विद्यालयहरुको आ व २०७९/८० को लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना !