“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

शिक्षक सेवा तथा लोक सेवा आयोग कक्षा स‌चालन सम्बन्धी सूचना ।