“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

का.स.मु फारम भरी बुझाउने सम्बन्धमा ।