“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

आ व २०७९।०८० को आर्थिक कारोवार बन्द हुने सम्बन्धमा