“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

२०७७/७८ बजेट को लागि राय सुझाव पेश गर्नुहुन ।