“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

२०७८/०७९ को नीति, कार्याक्रम तथा बजेट तर्जूमा सम्वन्धमा ।