“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

निकासा / चेक भुक्तानी सम्बन्धमा