“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

ठेक्का स्वृकित गर्ने आशयको सूचना ।