“जनमैत्री र दिगो पुर्वाधार, कृषि,उधोग र पर्यटन समृद्घिको आधार"

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सचना।